Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.mācību gadā

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts. Sertifikātus, sākot ar šo mācību gadu, skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

 

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. un 6. klasē, līdzīgi kā iepriekšējos gados, būs jākārto diagnosticējošie darbi, kas nebūs obligāti. Plānotais norises laiks ir 2023. gada februāris – marts. Iegūtais vērtējums neietekmēs ne semestra, ne gada vērtējumu.

Tiek plānots, ka 9. klases skolēniem būs jākārto jauns starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. Plānotais norises laiks ir 2023. gada aprīļa pēdējā nedēļa.

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10.marts
6 Dabaszinības 20.-24.februāris
Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
Matemātika 6.-10.marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis

3., 6. un 9.klašu diagnostikas darbu norises un vadītāju/vērtētāju grafiks Birzgales pamatskolā 

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Krievu valodā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu, eksāmenu nevarēs kārtot. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ – nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Sākot ar 2022./23. gadu, atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista – psihiatra, neirologa, hematoonkologa, – vai ārstu konsilija atzinums. Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ.

Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā sertifikāti par pamatizglītību un par vidējo izglītību būs pieejami Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) elektroniskā formātā. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Vērtējumi tiks izteikti procentos (nenoapaļoti).

Sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami VIIS sistēmā 2023. gada 21. jūnijā. Savukārt vidusskolu absolventi varēs saņemt sertifikātus 2023. gada 10. jūlijā, bet tie, kas kārtos eksāmenus papildtermiņā – 17. jūlijā.

Papildu informācija:

CENTRALIZĒTO EKSĀMENU NORISES LAIKI 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ

 

PAMATSKOLĀ – 9. klasē
Centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

– Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;

– Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

– Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) –  2023. gada 14. jūnijā;

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

– Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā;

– Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā;

– Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā.