Individuālais darbs ar skolēniem

Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem

Birzgales pamatskolas pedagogi piedāvā skolēniem papildus konsultācijas visos mācību priekšmetos (skatīt zemāk pievienoto pielikumu). Konsultācijas paredzētas, lai skolēni varētu papildus apgūt neizprastās tēmas, jautājumus, uzdevumus, kā arī apgūt iekavēto mācību saturu. Konsultācijās izglītojamajiem tiek sniegta iespēja izpildīt iekavētos pārbaudes darbus, kā arī uzlabot to rezultātus (atbilstoši Vērtēšanas kārtībā iekļautajiem termiņiem un noteikumiem).

IEVĒRĪBAI!

Konsultācijas vienlaikus notiek visu klašu skolēniem.

Konsultācijām pie priekšmetu skolotājiem var iepriekš nepieteikties, tomēr tas ir ļoti ieteicams!

Konsultāciju un individuālā darba grafiks 2023./2024. mācību gada 2.semestrim

Nodarbības pie logopēda

Ikvienam izglītojamajam, kuram tas nepieciešams, tiek sniegta iespēja apmeklēt individuālas nodarbības pie skolas logopēdes Maritas Puķes. Nodarbības notiek speciāli iekārtotā kabinetā, izmantojot dažādus materiālus, spēles un iekārtas (Bruno Master). Izglītojamo vecāki un skolēni tiek individuāli uzrunāti un viņiem piedāvāti konsultāciju laiki pēc mācību stundām un interešu izglītības pulciņiem.

Logopēda darba grafiks 2023./2024. mācību gada 2.semestrim 

Individuālas nodarbības pie sociālā pedagoga

Skolēniem, kuri vēlas un kuriem ir radusies kāda problēma, iespējams vērsties pie skolas sociālās pedagoģes Mārītes Petrovskas pēc padoma, atbalsta un motivācijas. Skola ir vieta, kur skolēns pavada lielu daļu sava laika. Viņš atnāk uz skolu ar tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli, kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā vieta, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas un prasmi, kā uzvesties un dzīvot sabiedrībā. Izglītības iestāde nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās saskarsmes institūcija. Ir situācijas, kad skolēnam ir grūtības ar tās pārvaldīšanu, šādās situācijās atbalstu, palīdzību nodrošina sociālais pedagogs. Sociālā pedagoga darba joma saistās ar atbalsta funkciju bērnam, pedagogam, vecākiem. Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus. Skolas sociālais pedagogs piedalās vecāku sapulcēs. Skolas sociālais pedagogs skolēniem ir kā draugs, kuram var uzticēties un kurš par esošām problēmām nestāstīs citiem, bet palīdzēs tās risināt, individuāli runājot ar katru, un, protams, tas ir darbs ar vecākiem. Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.

Nodarbības/mācību stundas ar speciālā pedagoga atbalstu

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālas nodarbības, kā arī mācību stundas ar speciālā pedagoga Intas Pastares atbalstu.

Speciālais pedagogs ir pedagogs, kas strādā vispārizglītojošā skolā, sniedzot atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, kas iekļauti vispārizglītojošās klasēs, kā arī bērniem, kam speciālās vajadzības nav diagnosticētas, bet ir mācību grūtības. Par speciālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju.

Speciālā pedagoga darba grafiks 2023./2024.mācību gada 2.semestrim

 

Kā apgūt ķīmiju interesanti?