Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Birzgales pamatskolā!

Aizpildi iesniegumu un nogādā uz skolu direktoram/direktora vietniecei izdrukātu, vai sūti pa e-pastu birzg.skola@ogresnovads.lv.

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Skolas direktors vai direktora vietniece mācību darbā vienosies ar Jums par klātienes tikšanos.

Iesniegums par uzņemšanu skolā

2.Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bērna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Medicīniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  6. Sekmju izraksts, iepriekšējā gada liecība ja piesakās uz 2.-9. klasi.
Birzgales pamatskolas ēka