Par skolu

Birzgales pamatskolas ēkas zīmējums

Birzgales pamatskola atrodas plašu, skaistu mežu ieskautajā Birzgales ciematā, apmēram 30 kilometru attālumā no Ogres novada centra – Ogres pilsētas.

Par Birzgales skolas dibināšanas gadu uzskatāms 1849.gads.

Kopš 1849.gada, kad Lindes – Birzgales muižas īpašnieks Pauls Karls Jorgensfan Hāns atvēlēja šo celtni zemnieku bērnu apmācībai, ēkā vienmēr ir bijusi SKOLA.

Pirmais patstāvīgais skolotājs  bija dzejnieks  Fricis Mālberģis, un 1849.gadā skolā mācījās 25 – 30 bērni.

Pirmā skola bija vienstāvu mūra ēka bez pagraba un bēniņu dzīvokļiem. Ēkas vienā galā bija  ierīkota muižas moderniecība, otrā galā atradusies skolas istaba un skolotāja dzīvoklis.

Skolas gads bija no 15.oktobra līdz 15.aprīlim, kas norāda, ka bērni mācījās tad, kad darbi mājās tika apdarīti, un iestājās vēsais ziemas periods.

Ap 1875.gadu obligāta bija trīs klašu izglītība, 4.klasē turpināt mācīties varēja tikai teicamnieki.

Pirmā skolotāja – sieviete ir bijusi skolotāja Ausekle.

No 1910 – 1911.g.  skolas bēniņos iekārtoja skolēnu internātu, kas līdz tam bija vēsajās pagrabtelpās.

Ar 1971./72.m.g. skola uzsāka darbu pēc kabinetu sistēmas.

Skolas nosaukumi  gadu gaitā ir mainījušies un bijuši dažādi: sākumā Lindes – Birzgales skola, vēlāk- Lindes 1. pakāpes skola. Sākot ar 1925./26.m.g. atver 6.klasi, un skola iegūst jaunu nosaukumu- Birzgales  sešklasīgā pamatskola.  Ar 1961./62.m.g. skola jau tiek pārdēvēta par Birzgales astoņgadīgo skolu.

Pavisam skolas nosaukums ir mainījies 6 reizes, un  kopš 1993.gada ir dots tagadējais nosaukums – BIRZGALES PAMATSKOLA.

2004.gada 28.maijā uzcēla sporta zāli.

2004.gadā, kad Latvija iestājās Eiropas savienībā, skolotāji iestādīja skolas priekšā vairākas ābelītes, no kurām ir palikušas un dāvā bagātīgu ābolu ražu divas.

2022./2023.mācību gadā Birzgales pamatskolā mācās 133 skolēni un strādā  17 zinoši, smaidīgi, atbalstoši un kompetenti vispārējas izglītības, interešu izglītības pedagogi un atbalsta personāls,  kā arī 10 tehniskie darbinieki.

Skola ir kā liela, mīļa ģimene, kur viens otru atbalsta un otram palīdz.

Lai saules mūžs Tev, mīļā skola!

Vērtības

Atbildība

Atbildība par sevi, savu rīcību, paveikto, vienam pret otru. Atbildība par skolas emocionālo un fizisko vidi.

Tradīcijas

Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē radošumu, pašapziņu, noteiktu pārliecību izveidi, stiprinot valstiskās un nacionālās identitātes apziņu, sekmējot lepnuma un piederības sajūtas savam novadam izveidi.

Draudzība

Draudzība ir ļoti ievērojama sociālā vērtība. Tā ir saikne, kas rodas starp diviem vai vairākiem cilvēkiem jebkurā jomā. Draudzība var rasties starp bērniem skolā vai starp kolēģiem. Tā ir ļoti vērtīga sociālā vērtība, kas arī uzlabo sociālās attiecības.

Zinātkāre

Zinātkāre ir ikvienas izglītības iestādes skolēnu un pedagogu dzīvības eliksīr. Tieši zinātkāre rada vēlmi pētīt, noskaidrot, meklēt atbildes, aizstāvēt un cīnīties par savu viedokli. Ikvienam skolēnam nepieciešams šis eliksīrs un mūsu kreatīvie, izglītotie pedagogi ik dienas cenšas to radīt un pasniegt.

Birzgales pamatskolas ēka vasarā

Misija

Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšana labvēlīgā un drošā vidē.

Vīzija

Nodrošināt iespēju un sekmēt iegūt katra izglītojamā individuālajām spējām atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Mērķis

Veidot vienotu izpratni par izglītības kvalitāti un efektīvu izglītības iestādes darbību. Atbalstošas, iekļaujošas un sadarbību veicinošas vides pilnveide.