Karjeras izglītība

Birzgales pamatskolā karjeras izglītība tiek integrēta gan mācību, gan arī audzināšanas programmās. Pedagogi pielieto dažādas metodes, plāno pasākumus, veido programmas, lai palīdz izglītojamajiem attīstīt savu interešu, spēju un iespēju samērošanu individuālo karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā.

Karjeras izglītības mērķis ir sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē ietver trīs pamatjomas:

1. Pašizziņa, kas ietver:

o izpratnes veidošanu par sevi, apkopojot un analizējot pašizpētē iegūto informāciju;
o kritiskās domāšanas attīstīšanu, izvērtējot savas personības iezīmes, raksturu, vērtības, dotumus un spējas;
o jēgpilnu un mērķtiecīgu jaunradi, paaugstinot savas kompetences.

2. Karjeras iespēju izpēte, kas ietver:
o profesiju pasaules un tās attīstības pētīšanu;
o dažādu izglītības un darba iespēju pētīšanu Latvijā un pasaulē;
o daudzveidīgu informācijas avotu izmantošanu, izvērtējot, atlasot un analizējot karjeras informāciju;
o digitalas pratibas izmantošanu karjeras informācijas atrašana un izvērtēšanā.

3. Karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana, kas ietver:
o karjeras plāna veidošanu;
o karjeras attīstības lēmumu pieņemšanu;
o karjeras pašvadīšanu

Skola2023