Kursi “Pedagoģiskās palīdzības iespējas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālajām vajadzībām”

26.01.2023. – 26.01.2023.