Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-9129

Licences datums: 08.06.2017.

I Izglītības programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Speciālās pamatizglītības programmas skolēniem mācīšanās traucējumiem mērķis ir nodrošināt skolēna vispusīgu attīstību un vērtīborientāciju, lai skolēns gribētu un varētu turpināt vispārējo izglītību vai apgūt profesiju, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus un palīdzību mācību satura apguvē skolēniem ar speciālajām vajadzībām.

II Izglītības saturs

Pamatizglītības obligāto saturu, tā apguves plānotos rezultātus mācību jomās nosaka valsts pamatizglītības standarts.

III Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Skolēnus 1.–9. klasē uzņem atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām prasībām šajās programmās izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi.

Skolēnus speciālās izglītības programmās uzņem ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

IV Pedagoģiskā procesa organizācijas principi un īstenošanas plāns

Pedagoģiskā procesa organizēšanai Birzgales pamatskola veido mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānu, ievērojot noteikto kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetos.