Skolas vēsture

Birzgales pamatskola 0011849.gadā Lindes - Birzgales skola,

1852.gadā Lindes - Birzgales 1. pakāpes pamatskola,

1926. gadā Birzgales sešklasīgā pamatskola,

1944. ( šis gads visām skolām ir it kā vienāds). gadā Birzgales septiņgadīgā skola,

1961.gadā Birzgales astoņgadīgā skola,

1989.gadā Birzgales deviņgadīgā skola,

1993.gadā Birzgales pamatskola.

Dibināšanas gadā - 1849. gadā Lindes - Birzgales muižas pārvaldnieks Pauls Karls Jorgens fon Hāns nodibina Lindes - Birzgales muižas skolu zemnieku bērniem. Jau 1852. gadā barons nodeva visu moderniecības māju tikai skolas vajadzībām, pārbūvēja un paplašināja to, uzceļot otro stāvu un pagrabtelpās izbūvējot skolēnu guļamtelpas. Zem gultiņām skolēni turēja uz nedēļu līdzi paņemtās pārtikas lādītes. Sakārtoto skolu nosauc par Lindes - Birzgales 1.pakāpes pamatskolu.

Ēka, kurā patreiz atrodas skola, sākumā bijusi celta 1847.gadā pusmuižas moderniecības vajadzībām. Kopš 1849.gada šajā ēkā visus gadus bijusi tikai skola. Sākumā ēka bija vienstāvīga pēc tam divstāvīga, bet kopš 1935.gada rudens trīsstāvīga.

Skolā dzīvojis ķesteris Zēvalds, kurš iesākumā mācījis bērnus grāmatā. Pirmais patstāvīgais Birzgales skolas skolotājs (laikā no 1851.līdz 1856.gadam) bija dzejnieks FRĪDRIHS MĀLBERGS, tautā saukts par Frici Mālberģi. Dzimis 1824.gadā Dundagā, beidzis Irlavas skolotāju semināru. Birzgalē F. Mālbergs mācīja bērnus un baznīcā spēlēja ērģeles. 1856.gadā F. Mālbergs aizbrauc strādāt par skolotāju uz Seci, kur pavadīja arī mūža nogali. Miris 1907.gadā, apglabāts blakus Seces baznīcai, kur viņam uzstādīts kapa piemineklis.

Kopš 1841.gada Birzgalē par mācītāju kalpoja KRISTIANS GOTFRĪDS BUŠS, vēlāk viņa dēls - JULIUSS VILHELMS BUŠS, vispirms kā adjunkts un tad no 1875.gada jau kā patstāvīgs mācītājs. Var droši teikt, ka no skolas dibināšanas līdz 2.Pasaules kara beigām, mācītāji Buši 100 gadus ir bijuši skolas un visas Birzgales garīgās dzīves vadītāji. Mācītājs Vilhelms Bušs Birzgalē kalpoja 70 gadus. 1928.gada 18.novembrī Latvijas valdība apbalvoja Birzgales mācītāju un skolotāju Vilhelmu Bušu ar Triju Zvaigžņu ordeni.

No 1859.g. līdz 1875.g. skolu pārzināja skolotājs VALTERS. Tajā laikā sāka strādāt arī par palīgskolotājam.

Laikā no 1875.g. līdz 1893.g. skolas pārzinis bija G. ĶERMELIS. Viņš iekārtojis skolas augļu dārzu. G. Ķermelis daudz rakstījis presei, viņš sūtījis avīzēm ziņas par Lindes - Birzgales pagasta, draudzes un skolas dzīvi.

Skolēniem obligātas bija 3 klases, 4.klasē mācības varēja turpināt teicamnieki. Mācīties sāka 10-12 gadu vecumā. Mācību gads iesākās 15.oktobrī un noslēdzās 15.aprīlī. Klases bija apvienotas. Bērni apguva ticības mācību, lasīšanu un baznīcas dziedāšanu. Parasti bija 2 skolotāji. Tika praktizēts, ka vakanta skolotāja vieta tika izsludināta, uz to pieteicās vairāki skolotāji un notika skolotāja vēlēšanas pagasta pašvaldībā jeb vietniekpulkā.

Skolas pārziņa G. Ķermeļa laikā Birzgales skolā mācījās nākošais rakstnieks un skolotājs JĀNIS PURAPUĶE. Dzimis 1864.g. Lindes - Birzgales pagasta Muceniekos, kalpa ģimenē.

Birzgalē 1878.g. dzimis nākošais skolotājs un rakstnieks JURIS KOSA. No 12 gadu vecuma gājis Birzgales pagastskolā. 1849.gadā skolā mācījās 25- 30 bērnu.

1995.gadā skolā tie ierīkots informātikas kabinets 12 skolēnu darba vietām, skolas direktors Ilgonis Grāvītis sāk mācīt bērniem datorzinību pamatus un rūpējas par šī jaunā priekšmeta pienācīgu apguvi un tehnikas iegādi. 1999.gada rudenī uzsākta datorklases izveide. Pirmie datorklasē apmācītie skolēni bija 2000./01.m.g. Skolai ir labiekārtots sporta laukums. Pagastā darbojas mūzikas skola, kuru apmeklē gandrīz katrs trešais skolas bērns. Regulāri pagasta pašvaldība iepērk skolai mācību grāmatas. 1971./72.m.g. skola uzsāk darbu pēc mācību kabinetu sistēmas, 1988./89.m.g. to ir 16. 1981.gadā skolotājiem uzcēla 18 dzīvokļu skolotāju māju.

1989.gadā notika pirmais absolventu un skolotāju salidojums.

2004.gadā tiek svinīgi atklāta ilgi gaidītā skolas sporta zāle ar mūsdienīgu iekārtojumu un aprīkojumu. Sporta zāles celtniecību realizē ar pagasta padomes atbalstu un deputātu Pāvela Kotāna, Rūdolfa Skābarnieka un sporta skolotāja Edgara Siliņa vistiešāko iniciatīvu. 2005.gadā skolā tiek ierīkota tehnoloģiju klase, kurā uzstāda interaktīvo tāfeli, mājas kinozāli un video atskaņotāju, lai skolotājiem un skolēniem atvieglotu mācību darbu un padarītu to interesantāku.

2007. gada vasarā tiek uzsākta pakāpeniska skolas logu nomaiņa, līdz ar to skolas telpas kļūst siltākas un mājīgākas arī ziemas periodā. 

2014. –  gada nogalē skolas pagrabstāvā atklāja mūsdienīgu keramikas darbnīcu.

2015. – vasarā pabeigta dabaszinību kabineta labiekārtošana- uzstādīta interaktīvā tāfele / tagad  tās ir 3 mācību kabinetos/.

2016. gada 2. decembrī – saņēmām sertifikātu, ka mums piešķirts Veselību  veicinošas mācību iestādes statuss. Lepojamies, ka visām klasēm ir trīs sporta stundas nedēļā.

2017. – licencēta ( 2019.gadā arī akreditēta) speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā strādā pedagogs- karjeras konsultants, logopēds, speciālais pedagogs.

2018./2019. mācību gadā iesaistījāmies  ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRs.

Pin It