19.03.2023.

“Valoda un dziesma” 10.martā skanēja Birzgales pamatskolā, piedaloties visiem 1. – 9. klases skolēniem.

Kornēlija Apškrūma teikusi brīnišķīgus vārdus: “Mana valoda – upe caur ziedošām pļavām, manu valodu ozoli apvāršņos sēj, tā skan līgo dziesmās pār paparžu gravām, tā ir putnu un avotu ceļavējš. Mana valoda – mežu gobelēns zaļais, griezes balss, kas vakarā arāju sveic, jūras saulainais miers un vētrainais skaļums, dzērvju balsis, kas vasarai atvadas teic. Mana valoda – kļavas sēkliņa vējā, bišu sanoņa liepā un mežrožu sārts, rūpju rieviņas tēva un māmuļas sejā, birzī tāšu šūpulis vālodzei kārts. Mana valoda – taciņas, takas ap mājām, mīļu cilvēku iekurta pavarda guns, pūralāde, kur neizsīkst daiļuma krājums, svētki dziesmai, kas paaudžu aplocē dun. Mana valoda – gadsimtu garumā dainas, tautas dzīvības spēks, kam jābūt ar mums, un, kaut laikmets un varas dažādas mainās, manai valodai mūžības starojums. Mana valoda – Lielvārdes svētrakstu josta, saknes, kuras nedrīkstam cirst, tikmēr būsim stipri pret svešvaru postu, kamēr glabāsim valodu savu pie sirds.”

Pasākumā, kas ieskandināja gan pavasari, gan gaidītā brīvlaika sākumu, savijās bērnu dziedātās tautasdziesmas, latviešu komponistu dziesmas un dzeja. Kristers (2. kl.), Madara (3. kl.) un Māris (3. kl.) priecēja ar izteiksmīgu skatuves runu – latviešu dzejnieku K. Skalbes, M. Cielēnas un I. Samauskas dzejoļiem. Paldies visiem!

 

Pasākuma organizatores, skolotājas Sandra un Vita

 

Galerija