Birzgales pamatskola 001Skolas dokumenti

 

Izglītības reformas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstība, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Reformu sāk īstenot 2020./2021 .mācību gadā 1., 7.klasës, 2021./2022.m.g. turpināsies 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasēs un noslēgsies 2022./2023 .mācību gadā visās klasēs.

 
2020./2021.mācību gadā
Birzgales pamatskolas mērķi un uzdevumi.

Mērķis.

Īstenot pamatizglītības reformu veidojot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu.

Uzdevumi.

 • Radīt skolēnos pozitīvu attieksmi un interesi par apgūstamo mācību saturu.
 • Sniegt skolēniem konkrētu un cietpieņu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu.
 • Pedagogu izpratnes padziļināšana par jauno standartu un tā ieviešanas procesu, savstarpēji mācoties un apmeklējot piedāvātos kursus.
 • Jomu grupu darba plānā izstrāde un realizācija metodiskajās komisijās, iepazīstoties ar piedāvāto reformas dokumentāciju.
 • Informācijas aprites uzlabošana visos līmeņos.

Uzdevumi katrai stundai:

 • formulēti skaidri mērķi jeb sasniedzamais rezultāts;
 • izvelēti jēgpilni uzdevumi un atbalsta materiāli;
 • sniegta attīstoša atgriezeniskā saite un tiek veicināta domāšana par savu mācību procesu;
 • vērtību, attieksmju, vispārīgu (caurviju) prasmju un iemanu attīstīšanā, kas skolēnam palīdzes apgūto izmantot dzīve turpmāk, paturot prata zināšanu mainību;
 • lietota formatīvā vērtēšana jeb vērtēšana snieguma uzlabošanai mācību procesa.

 

Lejuplādē un iepazīsties!

Skolēnu iekšējie noteikumi

 Skolas nolikums

Attīstības plāns 2020. - 2023. gadam

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pašvērtējuma atskaite 2020

Ikgadējā Veselību veicinošās skolas aktivitāšu izvērtēšanas anketa

2017./2018.mācību gads

Birzgales pamatskolas Audzināšanas darba programma 2019.-2022 gadam

KĀRTĪBA  COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIRZGALES PAMATSKOLĀ

Skolas padomes nolikums

Birzgales pamatskolas padome

 1. Mareks Bašens vecāks, padomes priekšsēdētājs
 2. Dace Saule - vecāks
 3. Sandra Lazdiņa – Vilčuka - vecāks
 4. Mareks Kokins - vecāks
 5. Agnese Putāne - vecāks
 6. Aleksa Bašena - skolēns
 7. Valters Ruda - skolēns
 8. Marita Puķe - logopēds
 9. Solvita Pikaļeva - pagasta pārvaldes vadītāja
 10. Valija Skuja - skolotāja
 11. Valentīns Pastars - skolas direktors

 Birzgales pamatskolas tālmācības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Datu aizsarzdības noteikumi

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums

Mācību literatūras saraksts

Pašvērtējuma atskaite 2021

Mācību literatūras saraksts

Pin It